adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


PROJEKT NULTÉHO ROČNÍKA
PRE TÝCH, ČO V SEBE CÍTIA POVOLANIE KU KŇAZSKEJ SLUŽBE

Typy a termíny stretnutí v akademickom roku 2019/2020:
Stretnutia prvého kontaktu

určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie. Súčasťou stretnutia je prehliadka priestorov propedeutika (komunita seminaristov v prípravnom roku), priestorov seminára, možnosť stretnutia s predstavenými seminára a seminaristami.

Termín stretnutia prvého kontaktu:

sobota 7. december 2019
začiatok stretnutia – 10:00h.

Kto sa stretnutia nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť aj individuálne stretnutie na dole uvedenej emailovej adrese, alebo telefonicky.

Stretnutie prvého kontaktu možno absolvovať len raz (t.j. len pre tých, ktorí v seminári neboli nikdy, alebo boli len na Deň otvorených dverí).
Prípravné stretnutie

určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania. Cieľom prípravného stretnutia je hlbšie uvedenie do života v propedeutickom ročníku a v kňazskom seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania, ako aj uvedenie do základných pravidiel duchovného života.

Termíny prípravných stretnutí:

11. január 2020 - začiatok stretnutia o 9:30h.
alebo
22. február 2020 - začiatok stretnutia o 9:30h.

Prípravné stretnutie možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď).

Aj tu je možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie.
Víkendový pobyt v Kňazskom seminári

určený pre tých, ktorí už absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo už získali maturitu. Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami v propedeutickom ročníku, ale aj s ostatnými seminaristami, osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť so životom v kňazskom seminári. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v priestoroch propedeutického ročníka a v kňazskom seminári.

Termín víkendového pobytu:

6. - 8. marec 2020
začiatok stretnutia – piatok o 18:00h.

Víkendový pobyt v seminári možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď).
Deň otvorených dverí (3. máj 2020)

Podujatie je určené pre všetkých bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Koná sa každoročne na 4. Veľkonočnú nedeľu (Nedeľa Dobrého Pastiera) a je to deň modlitieb za duchovné povolania.

V našom Kňazskom seminári sa program začína svätou omšou v Seminárnom kostole o 11:00. Po nej seminaristi ponúkajú možnosť skupinovej prehliadky Kňazského seminára. V tento deň môžu návštevníci seminára nazrieť za každé dvere a otvorené sú aj dvere jedálne. Po jednoduchom obede sa v hosťom predstavia seminaristi v moderovanom spoločenskom a kultúrnom pásme. Deň otvorených dverí sa zavŕši slávnostnými vešperami v Seminárnom kostole o 17:30.


Stretnutia sa začínajú vždy v uvedenú hodinu v budove Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89 (vrátnica Teologickej fakulty). Zodpovedným za prípravu a vedenie Nultého ročníka je prefekt Propedeutika o. Marek Kunder a špirituál Kňazského seminára o. Peter Ceľuch.

Z organizačných dôvodov je žiadúce, aby tí, ktorí sa chcú zúčastniť na týchto stretnutiach (okrem Dňa otvorených dverí) vopred potvrdili svoju účasť na stretnutí e-mailom na adrese:
spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk

Peter Ceľuch
špirituál kňazského seminára
Marek Kunder
prefekt propedeutického ročníka
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič