adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Našim bohatstvom nech je Boh!
autor:  František Sokyra
duchovná obnova
pridané  28.01.2014 19:14

V tomto skúškovom období sme privítali v našom seminári o. Jána Záhradník, ktorý nás prišiel povzbudiť v našej formácii na kňazstvo a viedol našu duchovnú obnovu.

Začali sme spoločne v piatok 17.1.2014 vzývaním Ducha Svätého a následne prvým príhovorom o. Jána. Najprv nám opísal situáciu zo sv. písma pred Poslednou večerou ako Pán Ježiš umýval nohy svojim učeníkom. Jasne nám vysvetlil podľa čoho nás majú ľudia spoznávať – podľa našej bratskej lásky. Naša láska bude mať silu ak bude zakorenená práve v bratskej láske. A slovami sv. Jána odpovedá aj na otázku odkiaľ pochádza táto láska: „Milovaní milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha.“ Taktiež našu pozornosť upriamil na slová žalmu 133: „Aké je dobré a milé keď bratia žijú pospolu; tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.“

V sobotu po ranných chválach a raňajkách sme pokračovali ďalším zamyslením prameniacim z evanjelia - zmysel chudoby. Chudoba je vnútorná sloboda od hmotných vecí! Naším bohatstvom, ktoré vlastnili aj učeníci má byť Ježiš v našich srdciach. Kde je tvoj poklad tam bude aj tvoje srdce. Boli sme ponorení do slov sv. otca Františka: „Chcem Cirkev chudobnú pre chudobných.“ Máme sa zrieknuť vecí a otvoriť sa Kristovi.

V poslednej úvahe sme sa zaoberali otázkou života v skrytosti a následného naplnenia miest temnoty a tmy vo svete. Dôležité je nasledovať Krista, ktorý prevažnú čas svojho života žije v prostredí rodiny. V tichu čerpá a následne vystupuje ako svetlo pre biedny, hriešnych a skľúčených. Musíme veriť Evanjeliu, lebo ono mení ľudí. V závere tejto úvahy sa o. Ján s nami podelil o pár zážitkov zo svojej pastoračnej praxe a zo svojho života.

Vyvrcholením celej duchovnej obnovy bola sv. omša napoludnie, ktorú o. Ján začal slovami evanjelia: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Vo svojom príhovore upriamil pozornosť na náš postoj k iným, aby sme si aj my uvedomovali, že sme hriešnici. Lebo Náš Pán hovorí: „Neprišiel som hľadať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Hriešnik je človek, ktorý si je vedomí, že potrebuje Krista. A kto má Krista, ten je šťastný.

Otcovi Jánovi Záhradníkovi srdečne ďakujeme, že prišiel medzi nás a svojimi slovami vyzdvihol dôležitosť bratskej lásky medzi nami, potrebu chudoby a uvedomenie si hriešnosti v nás. Ostávame s ním spojení v modlitbách a prajeme mu veľa Božích milostí do jeho pastorácie vo farnosti Lomnička.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič