adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Púť do Obišoviec
autor:  Martin Tuleja
púť - slávnosť
pridané  08.10.2013 10:49

Už niekoľko rokov veriaci Košickej arcidiecézy putujú v prvý októbrový víkend do Obišoviec k milostivému obrazu Panny Márie. Púť začala fatimskou sobotou- večeradlom a po nej nasledovala otváracia svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Piati seminaristi sme už od soboty obeda pomáhali miestnemu kňazovi, hlavne pri svätých omšiach. Mali sme možnosť vidieť ako prichádzajú rozličné skupiny veriacich uctiť si našu nebeskú Matku. Jedni s ružencami v ruke, iní spievajúci mariánske piesne a ďalší v tichosti kráčali ku kostolu. Postupne sa ochladzovalo, ale ľudia stále ostávali a modlili sa až do neskorých nočných hodín a pár desiatok ich ostalo aj cez noc. Pre nás to bolo svedectvo ako majú ľudia v úcte Pannu Máriu a cez ňu oslavujú jej Syna. V nedeľu ráno sa k pútnikom pridala ďalšia časť seminaristov, ktorí prišli peší z Košíc a ďalší ktorí došli autobusom. Na toto pútne miesto sme si niesli svoje povolania, a svoje prosby o vytrvalosť v službe, do ktorej nás Boh volá. O 10:30 začala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a homíliu predniesol košický eparcha vladyka Milan Chautur. V homílii pripomenul dôležitosť modlitby ruženca pre každého. Po skončení sv. omše pre nás seminaristov bolo pripravené pohostenie vo farnosti Lemešany. Ďakujeme pánu starostovi a pánu farárovi, že sa postarali o nás aj po tejto stránke. A predovšetkým ďakujeme Panne Márii, že nás tam prijala ako svoje deti a berie nás pod svoj plášť aj s naším povolaním.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič