adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Za kňazom a profesorom Jozefom Leščinským (1955-2021)
autor:  Štefan Novotný
novinky
pridané  25.03.2021 09:08

V nedeľu 21.marca 2021 si Pán povolal z tohto sveta Jozefa Leščinského, kňaza a profesora biblickej teológie, ktorý veľkou mierou prispel k výchove a vzdelávaniu budúcich kňazov v obnovenom košickom seminári sv. Karola Boromejského. Mal som tú česť byť spolu s ďalšími v prvom ročníku v septembri 1994, keď sme s ním začínali prednášky z úvodu do biblických vied a všetkých nás „naložil do svojho autobusu“, z ktorého sme už do konca štúdia nevystúpili. Patril k najlepším vyučujúcim aj vďaka neopakovateľnému rečníckemu umeniu, slobode, humoru a kultúrnemu i spoločenskému rozhľadu. Nadchol nás pre biblické štúdium, literatúru, kultúru i pre objavovanie múdrosti a bohatstva v príbehoch pracovitých ľudí. Neskôr ako spolubrat v kňazskej službe i kolega na katedre vždy som sa tešil na stretnutie s ním, na inšpiratívne komentáre k aktuálnemu dianiu v Cirkvi i v spoločnosti i na neodmysliteľný humor. Povzbudzoval nás aktívne vstupovať s evanjeliom do života spoločnosti a nebáť sa dialógu so svetom. Svoj temperament i záujem o druhých nestratil ani vtedy, keď pod vplyvom choroby bol stále viac obmedzovaný. Možno nestihol všetko napísať čo plánoval, ale dovolím si povedať, že veľa z toho čo hovoril ostalo zapísané v tom najvzácnejšom materiáli – v ľudských srdciach. Ďakujeme. Odpočívaj v pokoji pán profesor, nech Ťa Pán príjme do radosti nebeského Jeruzalema.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič