adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Arcidiecézna púť v Obišovciach 2019
autor:  František Hermanovský
slávnosť
pridané  10.10.2019 15:35

Prvý októbrový víkend sa bohoslovci z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského zúčastnili spolu s ostatnými veriacimi arcidiecéznej púte k Panne Márii Ružencovej v Obišovciach, ktorou sa završuje obdobie pútí v našej arcidiecéze.

Niektorí z nás boli účastní na programe púte, ešte stále nesúcej sa v duchu 400. výročia hrdinskej smrti troch košických mučeníkov už od soboty a ďalší sa zúčastnili, podľa možností, aspoň nedeľného programu. Tento rok sa však do Obišoviec z dôvodu nepriaznivého počasia nešlo pešo ani na bicykloch.

Program začal v sobotu večeradlom a otváracou sv. omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. V homílii pripomenul, že modlitba posvätného ruženca nie je len nejakou zastaranou formou modlitby, ale aj v tejto dobe má rozjímanie nad tajomstvami Kristovho života veľmi veľký význam a silu. Ďalšej sv. omši predsedal otec Imrich Degro, ktorú obetoval za chorých. Program pre mladých začal sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bol vdp. Marek Roják a pokračoval eucharistickou adoráciou, pripravenou mladými zo Sniny.

Nedeľný program začal ranými chválami. Po nich nasledovala farská sv. omša, slávená miestnym farárom otcom Michalom Harakaľom a po nej sv. omša, ktorú celebroval dominikán páter Rafael Marek Tresa. Otec arcibiskup Bernard Bober predsedal modlitbe posvätného ruženca a bezprostredne po nej nasledovala slávnostná sv. omša. Hlavným celebratom a odpustovým kazateľom bol J. E. Mons. Wacław Depo, arcibiskup a metropolita z Czȩnstochowej. Vo svojej homílii spomenul príbeh maliara, ktorý dostal za úlohu namaľovať v kostole tajomstvá ruženca. On však schválne nenamaľoval 5. tajomstvo radostného ruženca, aby sa každý mohol rozhodnúť, či chce alebo nechce prijať Krista a namaľovať ho vo svojom srdci. Na záver slávenia ešte vtipne poznamenal, že ak nabudúce bude pozvaný do Obišoviec a počasie bude priaznivejšie, kázeň bude dlhšia. ☺

Ďakujeme Bohu za pekne prežité chvíle na vŕšku Putnok a prosme Nebeskú Matku, nech sa za nás aj za naše budúce povolania neustále prihovára u svojho Syna.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič