adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Desiate výročie posvätenia kaplnky kňazského seminára
autor:  František Petruška
slávnosť
pridané  24.01.2018 11:41

22. 1. 2018 (pondelok) sme v našom malom seminárnom spoločenstve spoločne oslávili 10. výročie konsekrácie našej kaplnky. Túto našu slávnosť sme slávili slávnostnou svätou omšou, ktorá sa začala o 06:40 hod.

Počas svätej omše nás svojím spevom sprevádzala a duchovne obohatila naša schola cantorum. Počas sv. omši v homílii sa nám prihovoril náš špirituál Peter Ceľuch.

Počas svojho príhovoru sa nám pokúsil sprostredkovať význam každého chrámu, ktorý je vyhradený na Boží kult. V každom chráme sa stretávajú 3 dimenzie: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Počas svätej omši slávime jedinú Kristovu obetu na kalvárii, ktorá sa sprítomňuje v prítomnom, aktuálnom spoločenstve, ktoré zároveň participuje už teraz na eschatologickej (budúcej) nebeskej hostine.

Otec Peter vyzdvihol dôležitosť prítomného spoločenstva, od ktorého vlastne závisí, či sa tieto 3 dimenzie spoja v jedno slávenie. Od prítomného modliaceho sa spoločenstva vlastne aj závisí budúcnosť každého chrámu.

Toto povzbudenie môžeme aplikovať na každú farnosť, či kresťanskú komunitu, ktorá sa spolu schádza na modlitby a slávi tajomstvá viery. Aby chrámy nespustli, je dôležité aby ani veriaci ľud nespustol a nestratil oduševnenie a Ducha, vďaka ktorému sme živými kameňmi Božieho chrámu.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič