adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Odpustová slávnosť sv. Karola Boromrjského
autor:  Patrik Janó
slávnosť
pridané  08.11.2017 19:18

Kňazským seminárom sa šírila vôňa slávnostnej atmosféry aj 4. novembra 2017. Po návrate z prázdnin spoločný obed a šup do príprav slávnostnej sv. omše a večere. Ako každý rok aj teraz sme oslavovali svojho patróna sv. Karola Boromejského.

Tento deň však bol výnimočný aj inak. Bratia štvrtáci prvýkrát obliekali reverendy, jeden z nich okrem toho prijímal ministérium lektorátu a ďalší piatak zasa službu akolytu. Zároveň pri sv. omši boli piataci prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva.

Ešte pred sv. omšou v Kaplnke sv. Ondreja o. arcibiskup Bernard Bober požehnal reverendy štvrtákom a piatakom breviáre. Pri tejto príležitosti pripomenul novým „reverenďákom“, čo znamená tento odev. Reverenda symbolizuje dôstojnosť kňazského úradu, ktorú majú v sebe bohoslovci i kňazi pestovať. Piatakov povzbudil k modlitbe breviára, aby sa takto užšie spájali s Cirkvou. Tejto modlitbe si majú zvykať a učiť sa jej už odteraz. Slávnostným kazateľom bol vicerektor spišského seminára Jozef Holubčík. Predstavil v krátkosti život sv. Karola Boromejského, ktorý založil prvý kňazský seminár v histórii. Zvlášť vyzdvihol jeho múdrosť, ktorú postavil na vzdelaní, duchovnom živote a askéze. Keď v Miláne vypukol mor, obnovil nemocnice, do ktorých povolal rehoľníkov. Snažil sa prinášať Krista ľuďom aj v tejto neľahkej situácii. Keď bol príkaz nevychádzať z domov, sv. omše sa slúžili na uliciach, aby sa veriaci z okien mohli zúčastňovať Eucharistickej obete a kňazi im Eucharistiu prinášali po rebríkoch. Po nastúpení na biskupský stolec dbal najmä na zachovanie nedele, zachovávanie pôstu a život v manželstve.

Po homílii boli ustanovení na službu lektora Dominik Adamčík a na službu akolytu František Petruška. Medzi kandidátov diakonátu a kňazstva boli prijatí a Cirkvi predstavení Jakub Farkaš, Rastislav Gönci, Patrik Janó, Marek Marcin, Martin Miškuf a František Petruška za Košickú arcidiecézu a za Koinoniu Jána Krstiteľa Michal Irsák a Jonatán Patrik Petrík.

V závere slávnosti otec arcibiskup pripomenul rodičom a súrodencom nových kandidátov, aby na nich mysleli a pripomínali im, že sa majú ľudsky vyformovať, aby z nich boli Boží mužovia. Zvlášť upozornil na ľudskú formáciu, ktorá je veľmi dôležitá, pretože kňaz má byť v prvom rade ľudský a potom môže na tomto stavať ďalej.

Myslime na našich bohoslovcov v modlitbách, aby aj na príhovor sv. Karola Boromejského si ich Pán formoval podľa svojho najsvätejšieho Srdca, aby boli jeho vernými služobníkmi.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič